Automotive Glass Processing and Manufacturing တွင် ကျွမ်းကျင်သူ

ကိရိယာတန်ဆာပလာ

ကိရိယာတန်ဆာပလာ

မော်တော်ကားမှန်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မှိုများ၊ ဂျစ်များနှင့် အခြားကိရိယာများ

မူရင်းဒီဇိုင်းနှင့် မှိုထုတ်လုပ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားမှန်များထုတ်လုပ်ရန်